VISION & MISSION

Vision:
“For the people of Samoa to embrace and participate in free, fair and inclusive elections”

Mission:
“To work in partnership with all stakeholders to implement efficient and effective electoral systems and services to maintain and upload the basic principles and basic components of the democratic process for Samoa”

 

 

Vaiga Taulai:

“O Faiga Filifiliga Sa’oloto ma Atoatoa e talisapaia ma ōpogi e tagatanu’u o Samoa”

Fuafuaga Mamao:

“Ia si’itia le galulue ma paaga ina ia aus ia le lelei ‘atoatoa o ‘au’aunaga ma ta’iala mo le fa’atinoga o faigā filifiliga”